FreshMail.pl

Polityka prywatności

Dane osobowe

W związku Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) oraz w celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Państwa danych osobowych w trakcie korzystania z naszych usług, przyjmujemy dokument zwany Polityką Prywatności.

Polityka Prywatności określa sposób w jaki dbamy o Państwa dane osobowe i Państwa prawa.

Poniżej znajdą Państwo niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

 1. Administrator Państwa Danych Osobowych jest Teampartners Krzysztof Bobiński z siedzibą przy ul. Szafranowej 7, 05-500 Zamienie Warszawa (dalej „Teampartners”).
 2. Kontakt z osobą realizującą w Teampartners zadania inspektora ochrony danych osobowych jest możliwy poprzez adres poczty elektronicznej: biuro@teampartners.pl  lub pisemnie na adres administratora danych z dopiskiem „inspektor ochrony danych osobowych”.
 3. Zakres danych osobowych jakie przetwarzamy to: imię, e-mail. W przypadku wystawienia faktury dane: imię, nazwisko, adres, numer konta, NIP.
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu:
 5. a) niezbędnym do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub konieczność podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy - podstawą prawną do ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b i c i art. 9 ust. 2 lit. h RODO;
 6. b) marketingu bezpośredniego własnych usług - podstawą prawną do ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 7. c) dochodzenia roszczeń oraz prowadzenia rozliczeń finansowych z prowadzonej działalności - podstawą prawną do ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO i art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości.
 8. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres:
 9. a) dane na potrzeby księgowości i rozliczeń – 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy;
 10. b) komunikacja w celach marketingowych – do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w tych celach;
 11. c) dane na potrzeby dochodzenia roszczeń – okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów kodeksu cywilnego.
 12. Państwa dane osobowe będą przekazywane do:
 13. a) innym podmiotom współpracującym z Teampartners w celu zapewnienia świadczenia usług;
 14. b) osobom upoważnionym przez Administratora (np. naszym pracownikom lub współpracownikom);
 15. c) dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających świadczenie przez Teampartners usług (w szczególności dostawcom usług IT, teleinformatycznych);
 16. d) biuru rachunkowemu w przypadku wystawienia imiennej faktury;
 17. e) uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom lub instytucjom;
 18. f) dostawcom usług prawnych i doradczych.
 19. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 20. Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora:
 21. a) dostępu do danych (art. 15 RODO) – osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do tych danych oraz następujących informacji o których mowa w art. 15 RODO;
 22. b) sprostowania danych (art. 16 RODO) - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;
 23. c) usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO) - artykuł 17 RODO przyznaje osobie, której dane dotyczą, prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, tzw. prawo do bycia zapomnianym. Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe objęte żądaniem.
 24. d) ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) -  osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania, w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO.
 25. e) przenoszenia danych (art. 20 RODO) - osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi jeżeli dane te są przetwarzane na podstawie zgody oraz są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe o ile jest to technicznie możliwe;
 26. f) wniesienia sprzeciwu (art. 21 RODO) - osobie, której dane dotyczą, przysługuje uprawnienie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych. Osoba, której dane dotyczą, może wnieść sprzeciw: 1) wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, którego podstawą prawną jest: a) niezbędność przetwarzania do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi bądź, b) niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją.
 27. Przysługuje Państwu prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 28. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak ich podania może uniemożliwić wykonanie umowy zawartej z Teampartners.
 29. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych, w przypadku uznania przez Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO.

 

Pozdrawiamy,

Teampartners

© 2018, efektywnespotkaniabiznesowe.pl

Realizacja: intype.pl

Ogarnij efektywnie własne spotkania! Zapisz się poniżej i odbierz narzędzie, którym realnie ocenisz silne i słabe strony Twoich spotkań!

Tylko konkrety o prowadzeniu efektywnych spotkań biznesowych!

Nowy materiał w każdy poniedziałek prosto do Twojej skrzynki. Zero spamu od nas!

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres email informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Teampartners Krzysztof Bobiński z siedzibą w Zamieniu (05-500), przy ul. Szafranowej 7

FreshMail.pl